معیار توانمندی معامله‌گر موفق


فروپاشی منابع قدرت تاجیکان؛ فصل شکست های پی در پی

جامعه ی تاجیک افغانستان با فروپاشی سهمگین منابع قدرت مواجه هستند. شکل گیری منابع قدرت در جوامع توده ای سیری سنتی دارد و تحت شرایط تاریخی مشخصی با توجه به الگوها و معیارهای سنتی، منابع قدرت در این گونه جوامع تعریف شده و شکل میگیرند. تاجیکان هم به لحاظ ساختارهای سازمانی دچار ضعف شده اند و هم منابع قدرت مردمی متکی به شخصیتها دچار افول شده است. جمعیت اسلامی به حیث مهمترین سازه ی سیاسی-نظامی بعد از حضور جامعه ی جهانی در کشور زیر فشارهای الیت پشتون و مکارگی های سیاسی آنها علیه جامعه ی تاجیک افغانستان، دچار چند دسته گی شد. دو مرکز مهم جمعیت در غرب و شمال شرق کشور قرار داشت. یکی کابل به حیث کانون قدرت جمعیت که تا زمان شهادت استاد ربانی همچنان نقش اصلی را در بازی های سیاسی به نمایندگی از تاجیکان افغانستان داشت. در غرب کشور امیر اسماعیل خان نقش تعیین کننده در مناسبان قدرت این بدنه ی کشور داشت. او با توانمندی های ویژه ی نظامی توانسته بود بیش از سی سال به خوبی از حقوق تاجیکان در جنوب-غرب کشور دفاع کند. اتاق های فکر الیت پشتون با درک این دو منبع بسیار جدی قدرت تاجیکان، دست به اقداماتی شدید علیه این منابع زدند.
واگذاری قدرت به پشتون در اجلاس بن چه بر اثر یک گونه حماقت سیاسی انجام شده باشد و چه ناشی از خودخواهی نماینده های تاجیک درجلسه بن باشد و یا هر چیز دیگر، واقعیت این است که نقطه ی آغاز فروپاشی اقتدار شکل گرفته ی تاجیک بود. تمام کسانی که از الیت معیار توانمندی معامله‌گر موفق تاجیک در اجلاس بن با امریکایی ها و پشتونهای آمده از غرب همنوایی کردند، خیانت بزرگی را مرتکب گردیدند که اثرات آن بعدها روشن تر شد. در پس همین عقب نشینی الیت تاجیک سیاست تهاجمی الیت پشتون به رهبریت و منابع قدرت تاجیک، پی ریزی شد.
رهبران پشتون به پشتیبانی نیروهای خارجی و همکاری مستقیم آی اس آی پاکستان که طالبان بازوی اجرایی آن در داخل معیار توانمندی معامله‌گر موفق کشور بودند، فرماندهان کلیدی جمعیت اسلامی را هدف قرار دادند. آنها نقش اساسی فرماندهان را در پیشگیری از گسترش روایت تمامیتخواهانه ی فاشیزم پشتون میدانستند و به همین دلیل تمام امکانات شان را جهت حذف کلیدهای اصلی جنگی تاجیک، بسیج کردند. از فرمانده عبدالرحمن سیدخیلی تا جنرال داوود داوود و شاه جهان نوری و دهها تن دیگر گرفته تا استاد ربانی شهید و بعدها با اقدام به قتل مارشال قسیم فهیم با خوراندن سم به مارشال، توسط تیم حامد کرزی، همه در راستای یک برنامه ی حساب شده از طریق اتاق فکر الیتهای پشتون صورت گرفت. گزارشهای متعددی وجود دارد که برنامه ریزی الیت پشتون علیه فرماندهان تاجیک را تایید میکند.
الیت پشتون در غرب افغانستان تلاش کردند تا با ارائه ی اطلاعات غلط به نیروهای خارجی و لابی گری های زلمی خلیلزاد، توان اسماعیل خان را به شدت تضعیف کنند. متاسفانه در این راه به دلیل رقابت های درونی جمعیت، یک تعداد شخصیتهای معامله گر تاجیک نیز با الیت پشتون همراهی کردند. باور افرادی مثل قانونی، داکتر عبدالله، احمدضیایی مسعود، عطا نور و امرالله صالح و تعدادی دیگر این بود که در صورت نبود استاد ربانی، وزنه ی سنگین نظامی-سیاسی و مردمی اسماعیل خان در غرب کشور، مرکز معیار توانمندی معامله‌گر موفق قدرت تاجیکان را از پنجشیر به غرب کشور منتقل خواهد کرد و این موافق میل خودخواهانه ی این گروه از شخصیتها نبود. بناً تلاش کردند با همراهی الیت پشتون یکی از قطبهای قدرت تاجیکها را تضعیف کنند تا مرکز قدرت تاجیکها همچنان در انحصار پنجشیر باقی بماند. این طرح موفق شد، چرا که هم همراهی نیروهای امریکایی به لابی گری خلیلزاد را با خود داشت، هم معیار توانمندی معامله‌گر موفق الیت پشتون تشنه ی تضعیف اسماعیل خان به حیث یکی از قدرتمندترین قطبهای قدرت تاجیک بودند و هم تعدادی از شخصیتهای تشنه ی قدرت تاجیک با این جریان همراهی کردند. طی یک عملیات گام به گام اسماعیل خان را در هرات خانه نشین کردند و میدان ماند برای بازی شخصیتهای مثل احمدضیایی مسعود، یونس قانونی، امرالله صالح، عطا نور و غیره.
آنها نه تنها علیه شخصیت های مهم جمعیت عمل کردند، بلکه به صورت بسیار حساب شده ساختارها و گروه های نسل نو را نیز یا دعوت به پیروی از خود کرده یا در صورت عدم پذیرش از جانب گروه های نوخاسته، به نحوی اقدام به سرکوب آنها کردند. یعنی حتی با امکان شکل گیری قدرتهای جدید در درون تاجیکها نیز مقابله کردند.
با شهادت استاد ربانی، جمعیت با سرعت دچار چند دستگی شده و به گروه های رقیب تقسیم گردید. این درست همان فرصتی بود که الیت پشتون اقلن در سی سال گذشته در پی فراهم آوری آن برنامه ریزی کرده بود. ضعف شخصیت در الیت تاجیک مستقر در کابل و مزار چنان عمیق بود که به سادگی خط دفاعی تاجیک ها فروریخت و آنها در جهت منافع شخصی اقدام به معامله ی ارزشها و حقوق تاجیکهای کشور کردند. امرالله مبدل به دلقک اشرف غنی گردیده و نهایت در پس تحولات به یک شخصیت مطرود قومی مبدل شد، احمدضیای مسعود برای نزدیک شدن به قدرت به هر خواری و ذلتی تن داد. عطا نور مبدل به امپراپوف شد و چنان ابلهانه بارها و بارها معامله کرد و شکست خورد که تمام اعتبارش را از دست داد. فرزند استاد ربانی به دلیل ضعف به حاشیه رانده شد و در نهایت داکتر عبدالله به حیث مهره ی نفوذی الیت پشتون توانست همه را در یک چرخه ی باطل بگرداند. به همین دلیل امروز در پس تحولات اخیر، این شخصیتها فاقد دستآورد و با بی اعتباری سر در لاک خود فرو برده و جرآت حرف زدن از نام قوم خود را ندارند.
به میدان آمدن احمد مسعود شاید یک امید جدید باشد. هرچند احمد مسعود هنوز آزمونهای زیادی را که امکان سنجش توانمندیهای شخصی اش در زمینه ی رهبری را به ما بدهد، پشت سر نگذاشته، اما آنچه تا کنون از رفتار و موضعگیریهایش به نظر میرسد، شخصیت اش از استحکام لازم برای رهبری برخوردار است. قدرتهای سنتی حتی نزدیکان احمد مسعود به دلیل درخشش او در همین مدت کوتاه، نفوذ خود را در قدرت یافتن او، در خطر می بینند و به این علت تلاش زیادی از جانب این شخصیتها جهت تضعیف احمد مسعود درجریان است. برگ برنده ی احمد مسعود در این بازی پیچیده این است که او هیچ معامله گری در پرونده ی خود ندارد. برعکس تمام شخصیتهای که تاجیکی که علیه او صف بسته اند، بر بی اعتباری خود واقف هستند و به خوبی میدانند، رشد احمد مسعود در قامت یک رهبر، معیار توانمندی معامله‌گر موفق میدان را به کلی از آنها خواهد گرفت. با این همه هنوز زود است که احمد مسعود را به عنوان نقطه ی ثقل قدرت تاجیک ها حساب کنیم. او راه دشواری را در پیش دارد. با اینکه اکثر توده های تاجیک در پشتیبانی از احمدمسعود قرار دارند، اما پیچیده گی وضعیت و دشواری شرایط، امکان عمل زیاد را به او در حال حاضر نمیدهد، مگر اینکه شرایط منطقه و کشور بر اثر یک رشته تحولات و معادلات جدید، اندکی دچار چرخش شود.
در مقایسه با دهه های گذشته و حتی دوره ی جهاد، پراکندگی امروز تاجیکها بسیار بیشتر است. مراکز قدرت فرو ریخته و یک سردرگمی عجیبی همه را در خود پیچیده است. گروه روشنفکر و نخبگان رده ی میانی تاجیکها متاثر از وضع موجود همچنان در خلاء برنامه و استراتژی بسر میبرند. تحرکات میان این گروه ها بسیار آهسته و دلبستگی به برنامه های بزرگ کم دیده میشود. در واقع در گره گاه امروز تاریخ، تاجیکها از زود دست به کار نشوند و مبارزات شان را برای مقابله با تهاجم الیت پشتون که خیز برداشته تا همه ی هویت و حقوق این مردم را نابود کند، تیوریزه نکنند، اوضاع به صورت گام به گام به سمت خطرناک تری خواهد رفت و باخت شان در بازی خونبار افغانستان جبران ناپذیر خواهد بود.

کارآموزی؛ راه نجات از بحران نیروی انسانی در شرکت‌ها

رویداد بحران نیروی انسانی در ایران توسط ایران‌تلنت برگزار شد

بسیاری از مدیران و کارفرمایان از کارآموزی گریزانند و بر این باورند که تربیت نیروی انسانی نمی‌تواند برای‌شان توجیه اقتصادی داشته باشد؛ اما تجربه شرکت‌هایی که به جذب کارآموز روی آورده‌اند نشان می‌دهد که این راه، می‌تواند تا حد زیادی اثربخش باشد و بحران نیروی انسانی را حل کند.

برای از بین بردن این دیدگاه و رسیدن به راهکارهایی برای شرکت‌ها و دانشگاه‌ها، رویداد بحران نیروی انسانی در ایران توسط ایران‌تلنت برگزار شد که در آن نمایندگانی از شرکت‌ها، دانشگاه‌ها، اتاق‌های بازرگانی و … حضور داشتند. در بخشی از این رویداد به تجربیات موفق شرکت‌هایی مانند ایرانسل، کافه‌بازار، دیجی‌کالا و … در جذب کارآموز پرداخته شد تا دیگر شرکت‌ها بتوانند از این تجربیات بهره ببرند و این بحران را با توجه به آنچه که دیگران به اجرا درآورده‌اند، مدیریت کنند. گزارش کامل این رویداد را می‌توانید در بلاگ تلنت کوچ بخوانید.

آنچه در دیجی کالا و علی بابا گذشت

فرشته کسرایی، مدیر سابق منابع انسانی در دیجی کالا و علی بابا از مدعوین رویداد بحران نیروی انسانی بود که درباره تجربه برگزاری کارآموزی در دیجی‌کالا گفت افرادی که وارد شرکت می‌شدند از نظر مهارت‌های تخصصی به سرعت رشد می‌کردند اما از نظر مهارت‌های نرم ضعف‌های زیادی داشتند. او تجربه کار با کارآموزان را بسیار عالی توصیف کرد و کارآموزان را نیروهایی بسیر سریع و باهوش دانست که اگر سرمایه‌گذاری درستی روی آنها شود و تحت آموزش مهارت‌های نرم و دانش تخصصی قرار گیرند، بسیار خوب عمل می‌کنند.

وی در ادامه از برنامه‌ریزی و اجرای طرحی موسوم به نسل بعدی مدیران برای حل این مشکل سخن گفت و در مورد این طرح توضیحاتی جامع را ارائه داد:

افراد حاضر در این برنامه هر سه ماه یک بار در یک دپارتمان از دپارتمان‌های مارکتینگ، منابع انسانی، عملیات و نرم افزار و محصول متمرکز می‌شدند. در این گردش، بخش‌های تخصصی را یاد می‌گرفتند و دید جامعی هم نسبت به کل کار پیدا می‌کردند. در این مدت، جلسه‌ای را با مدیران ارشد برای این افراد ترتیب دادیم و آنها منتورهای خودشان را از میان مدیران ارشد انتخاب کردند. یک برنامه مشخص و قدم به قدم در اختیار منتورها قرار دادیم و افراد حاضر در برنامه هفته‌ای یک بار با منتورها جلسه داشتند و در مورد ارزش‌های سازمانی و ارزش‌های خودشان و اینکه چگونه می‌توانند آنها را هم‌راستا کنند، صحبت می‌کردند. شرکت‌کنندگان می‌بایست معیار توانمندی معامله‌گر موفق در انتهای آشنایی با بخش‌ها، شغل مورد نظر خود را انتخاب می‌کردند و ویژگی‌ها و شایستگی‌ها و مهارت‌های نرم مورد نیاز آن شغل را کسب می‌کردند.

او در ادامه به موفقیت این طرح در شرکت‌های دیجی کالا و علی بابا اشاره کرد و در مورد وفادار شدن نیروها به سازمان با اجرای این طرح سخن گفت. فرشته کسرایی با اشاره به روش جالب علاقه‌مند کردن دانشجویان برای ورود به دیجی کالا، توضیح داد:

در ارتباط با دانشگاه، برای ترغیب دانشجویان، بازدید هفتگی مرکز پردازش دیجی کالا را برای آنها برگزار کردیم و هر پنج‌شنبه میزبان آنها و اساتیدشان می‌شدیم. این برنامه باعث جذب افراد توانمندی به دیجی‌کالا شد.

فرشته کسرایی با تاکید بر اینکه در برخی رشته‌های کاری، چاره‌ای جز جذب و آموزش کارآموز نیست گفت که این کار باعث جذب راحت‌تر معیار توانمندی معامله‌گر موفق کارجوهای دیگر می‌شود. وی در مورد هزینه‌های جذب و آموزش کارآموز و روش‌های آموزش و تربیت او گفت:

هزینه آموزش یک کارآموز از هزینه نگهداشت یک نیروی متخصص کمتر است. همچنین باید توجه داشته باشیم که وارد کردن نیروی کار به مجموعه، آدابی دارد که باید رعایت شود. از جامعه‌پذیری اولیه، مشخص بودن قدم‌ها و مراحل، مراقبت و دیده شدن همه ابعاد فرد تا نحوه برخورد و تعامل مدیریت با نیروی جدید، همه و همه باید مورد توجه قرار بگیرند. اگر به کوچک‌ترین موارد توجه نشود، جذب نیرو با شکست مواجه خواهد شد.

تجربه‌ موفق جذب گروهی نیروی کارآموز در ایرانسل با همکاری ایران‌تلنت

ایرانسل، یکی از شرکت‌هایی است که تجربه خوبی از جذب کارآموز و تربیت نیروی کار دارد. این شرکت توانسته با این راهکار، نیاز خود به نیروی انسانی را به بهترین شکل برطرف کند. این شرکت، طرح جذب کارآموز خود را با همکاری ایران‎تلنت، بزرگترین مرجع استخدامی ایران، انجام داد و الگوی موفقی از جذب کارآموز را پایه‌گذاری کرد.

فرشاد اصلانی، مدیر استعدادیابی شرکت ایرانسل در پا سخ به این سوال که «دغدغه جذب نیروهای تازه فارغ‌التحصیل در ایرانسل از کجا شکل گرفت؟» گفت:

به طور کلی با توجه به پدیده مهاجرت و همچنین کاهش نیروی متخصص در بازار کار، جذب نیرو به یکی از چالش‌های اصلی منابع انسانی شرکت‌ها تبدیل شده است.

وی در زمینه نیازمندی‌ها برای جذب کارآموز اظهار کرد:

در این راه به پیمانکاری نیاز داشتیم که به ما در تمام مراحل پروژه از معرفی طرح، ارزیابی کارآموزها و گرفتن آزمون‌های خاص کمک کند و در حوزه آموزش و پروش این افراد نیز نیاز به یک طرح داشتیم.

آسیه حاتمی، مدیرعامل ایران تلنت در مورد خدمات این مجموعه برای حل بحران نیروی انسانی و همکاری با شرکت‌ها گفت:

در قدم اول، با ایجاد تلنت کوچ، برای حل بحران نیروی انسانی، به فرهنگ‌سازی در شرکت‌ها پرداختیم و سعی کردیم آنها را متقاعد کنیم که پرورش نیرو و آماده کردن افراد برای کار به عنوان کارشناس و مدیر بخش‌های مختلف یک شرکت، کاری بر عهده کارفرماهاست. در قدم معیار توانمندی معامله‌گر موفق دوم به شرکت‌ها در انتخاب و ارزیابی کارآموز یا نیروی تازه فارغ‌التحصیل کمک کردیم.

مهسا قادری، مدیر ارتباط با دانشگاه‌ها در ایران تلنت، در توضیح مراحل اجرای چنین پروژه‌هایی گفت پس از استخراج نیازهای اولیه و معیارهای مورد نظر شرکت‌ها، استراتژی‌های لازم چیده می‌شوند و پس از آن با به اجرا درآمدن کمپین‌های مارکتیگ، جمع‌آوری رزومه صورت می‌گیرد.

مدیر استعدادیابی ایرانسل، مسیر پروژه جذب کارآموز در شرکت را این‌گونه توصیف کرد:

در مرحله اول با توجه به هویت برند ایرانسل، یک صفحه اختصاصی برای ایرانسل ایجاد شد که از طریق آن افراد با فرآیند جذب کارآموز برای ایرانسل آشنا شوند و رزومه خود را برای دسته شغلی مورد نظر ارسال کنند.

در مرحله بعد با توجه به اهمیت مهارت زبان انگلیسی در شرکت ایرانسل به عنوان یک شرکت اینترنشنال، نیاز به سنجش سطح مهارت زبان انگلیسی افراد داشتیم. بعد از برگزاری آزمون زبان، افراد با توجه به نتیجه آزمون و معیارهای ارزیابی رزومه‌ها رتبه‌بندی شدند. بر اساس نتایج مصاحبه‌ها ۵۰ نفر نهایی به عنوان کارآموز به ایرانسل معرفی شدند و در ۵ دسته شغلی شروع به فعالیت کردند.

او در سخنانش از استفاده حداکثری از رسانه‌ها توسط ایران تلنت گفت و تعداد رزومه‌های دریافتی را ۳۰۰۰ رزومه عنوان کرد.

الهام غلامی، یکی از کارآموزان جذب شده در ایرانسل در مورد تجربه کارآموزی در این شرکت، فضای کاری‌اش را این گونه توصیف کرد:

هیچ حس رقابت‌طلبی در شرکت وجود ندارد و همه دست به دست هم دادند تا مسیری را طی کنند.

عرفان جلالی، یکی دیگر از کارآموزان ایرانسل نیز تجربه خود را این گونه بیان کرد:

آموزش هایی که در این دوره کارآموزی به ما داده شد، دید بازتری را نسبت به فرهنگ سازمانی و روابط بین همکاران به ما داد.

فرشاد اصلانی یکی از نتایج برگزاری این طرح را تقویت برند کارفرمایی ایرانسل در جامعه دانشگاهی و بین نیروهای جونیور دانست.

کارآموزی، راه چاره بحران نیروی کار

با توجه به تجربه موفقی که شرکت‌های بزرگ و با سابقه در زمینه جذب کارآموز داشتند، می‌توان گفت اگر این کار به درستی و با برنامه‌ریزی انجام شود می‌تواند بسیار مفید باشد و در زمینه جذب و استخدام نیروی انسانی قدم بسیار بزرگی به شمار می‌آید. برای برنامه‌ریزی درست این مسیر مجموعه‌هایی مانند ایران تلنت وارد شده‌اند و طرح‌هایی را برای نجات شرکت‌ها و صنایع از بحران نیروی کار دارند. حضور این مجموعه‌ها در کتار شرکت‌ها کمک می‌کند تا همه چیز طبق برنامه پیش برود و از دغدغه‌های مدیران در زمینه جذب و آموزش کارآموز کاسته شود. در این صورت، شرکت‌ها با خیال راحت‌تری می‌توانند وارد میدان شوند و با تربیت نیروهای متخصص و با مهارت، نیزا خود را برطرف کنند و قدمی در راستان انجام مسئولیت اجتماعی خود بردارند.

رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مغفول مانده است

عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای جذب منابع در بازار سرمایه ضعیف بوده است، صندوق‌هایی که با وجود صفوف پرشمار در زمین بازار سرمایه، اما سهم آنها از پوشش ارزش بازار اوراق بهادار و جذب منابع از عدد ۱۰ درصد هم فراتر نرفته است.

چابک آنلاین، مجید میرزا حیدری ، از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از ابزارهای مالی توسعه‌یافته در جهان یاد می‌شود که از قضا سهم بالایی هم از ارزش معاملات اوراق و دارایی‌ها به خود اختصاص داده‌اند اما 348 صندوق فعال در زمینه سرمایه‌گذاری در سهام، مختلط، درآمد ثابت، بازارگردانی، جسورانه، طلا، زمین و ساختمان و پروژه، همچنان سهم ناچیزی را از آن خود کرده‌اند.

گفته می‌شود که دارایی‌ صندوق‌های سرمایه‌گذاری درایران با ریسک‌های زیادی مواجه بوده و نسبت ریسک به بازدهی آنها در شرایط مطلوبی قرار ندارد.

اما دلیل عملکرد ضعیف این صندوق‌های سرمایه‌گذاری درچیست؟

محمدرضا سلیمی جهرمی، سرپرست شرکت شاهد درگفت‌و‌گوی خود به نقد عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرداخته که با هم مرور می‌کنیم.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که از 20 هزار میلیارد تومان پول خارج شده حقیقی‌ها از بازار سهام، تنها یک‌ هزار و 800 میلیارد تومان یعنی (حدود 9 درصد) آن جذب صندوق‌های سرمایه‌گذاری شده، چرا؟

درحال حاضر، یک عدم اعتماد و اطمینانی در بازار سرمایه وجود دارد که این امر در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری به چشم می‌خورد.

درعین حال، در بازارهای موازی هم جذابیت‌های بیشتر وملموس‌تری وجود دارد که سوددهی در آنها باعث شده تا اعتماد کمتری نسبت به توانمندی صندوق‌ها برای سودآوری وجود داشته باشد.

این عدم اعتماد البته به اخبار سیاسی و اقتصادی هم مربوط می‌شود.

مردم به سهل الوصول بودن سرمایه‌گذاری‌ها توجه جدی دارند و مایل هستند در فعالیت‌هایی ورود کنندکه صفرتا صد مدیریت دارایی‌های آنها دردستان خودآنها باشد. زیرا در لحظه‌ای که تشخیص می‌دهند باید بتوانند تغییر مسیر سرمایه‌گذاری را داشته باشند در حالی که این امر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری سرعت بالایی نداشته اما در بازارهای موازی شرایط سهل تراست، بنابراین در این شرایط استقبال از صندوق‌های سرمایه‌گذاری چندان زیاد نیست.

با توجه به فعالیت 348 صندوق سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف، این صندوق‌ها تنها 10 درصد از ارزش بازار اوراق بهادار را پوشش می‌‌دهند. این سهم ناچیز ناشی ازضعف عملکرد بوده یا دلیل دیگری دارد؟

سیاستگذار اقتصادی نباید در مورد تعداد صندوق‌ها دخالت کند، زیرا نظام عرضه و تقاضا دریک بازار و میزان استقبال از آن، وضعیت یک صنعت را مشخص می‌کند.

درصورت داشتن کشش در یک بازار، افراد حقیقی و حقوقی بیشتری درآن سرمایه‌گذاری می‌کنند ازجمله در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بنابراین تعداد بالا به تنهایی عاملی برای عدم استقبال از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیست.

شاید در یک برهه زمانی، تبلیغ روی مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری باعث شده که تعداد آنها افزایش یابد اما در هرصورت حجم سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها پایین است، پس اصل این صنعت یعنی صندوق سرمایه‌گذاری موفق عمل نکرده و حتی اگرتعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازهم پایین‌تر بود، سر جمع اعداد سرمایه‌گذاری درآنها باز هم همین مقدار بود و فرقی نمی‌کرد.

درنتیجه، صدور گشاده دستانه مجوزهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری دلیل محکمی برای عدم موفقیت صندوق‌ها در جذب منابع معیار توانمندی معامله‌گر موفق سهامداران نیست.

با وجود ریسک‌هایی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری پوشش می‌دهند، چرا روند رتبه‌بندی صندوق اصولی نیست؟

صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در بازار سرمایه ، قوی ظاهرمی شوند بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند.

البته سرمایه‌گذاران حقوقی برای استفاده از صندوق‌ها، معیارهای مختلفی چون توانگری مالی و سودآوری و مدیریت ریسک صندوق‌ها را مدنظرقرار می‌دهند. هرچند که در مورد رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت رسمی چیزی اعلام نشده و رتبه‌بندی آنها مغفول مانده است.

ناگفته نماند که در این بین، بعضی از این صندوق‌ها هزینه‌هایی را بابت کارمزد دریافت می‌کنندکه ضابطه‌مند نیست، بنابراین اگر رتبه‌بندی دقیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری صورت پذیرد فضای اطمینان بخشی برای حقوقی‌ها ایجاد می‌شود که از مفسده‌ها هم جلوگیری می‌ کند.

آیا میزان بازدهی بازار سرمایه نسبت به بازارهای دیگر در شهریورماه جا مانده است؟

بازارهای سرمایه و موازی با یکدیگر پیوستگی و وابستگی دارند، در واقع مهم‌ترین موضوعی که روی بازار سرمایه تأثیر‌گذار بوده، رکود است.

درصورت غالب شدن رکود، این روند روی همه رفتار اقتصاد کشور و حتی بازار سرمایه تأثیرگذار است.

به نظر می‌رسد که بازار سرمایه منتظر دریافت اخبار مثبت داخلی وحتی خارجی است.

بنابراین معامله‌گران، ترجیح می‌دهندکه دارایی خود را در دسترس‌ترین حالت سرمایه‌گذاری قرار دهند و اسیر فضای بازار سرمایه نشوند.

هرچندکه این بی‌اعتمادی نسبت به بازار سرمایه، محصول عملکرد دولت قبل بوده اما باعث شده که مردم ریسک زیادی نکرده و با توجه به شرایط حال حاضر بازارسرمایه، بعید است که در کوتاه مدت اتفاق مثبتی در بازار سرمایه رخ بدهد.

به عبارت ساده تر، شاخص کل بازار روی همین اعداد فعلی در نوسان خواهد بود و افت بیشتر شاخص متصور نیست.

فراموش نکنیم، افرادی که از بازار خارج شده‌اند چندان هم تمایلی به حضور در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ندارند. زیرا سرمایه‌گذاران حقیقی، منابع خود را از بازار بیرون برده‌اند یا در بازارهای موازی سرمایه‌گذاری کرده اند یا جذب بانک‌ها شده‌اند.

درواقع، تمایل توده مردم در شرایط فعلی، سپرده‌گذاری در بانک‌ها بوده هر چند که به‌دلیل بی‌اعتمادی به بازار سرمایه منابع خود را خارج کرده‌اند و ممکن است که در این خروج از بازار هم دچار زیان بیشتری شوند.

مهم‌ترین حمایت دولت سیزدهم از بازارسرمایه چه بوده است؟

مهم‌ترین اقدام دولت سیزدهم که جای تقدیر دارد صداقت با مردم در فضای اقتصادی بوده که بزرگترین دستاورد دولت هم به شمار می‌رود.

به نظر می‌رسد که با همین روند، اعتماد از دست رفته مردم نسبت به بازار سرمایه باز خواهد گشت.

هر چند که این امر به تنهایی کافی نیست و باید یک‌سری مشهودات هم در این زمینه وجود داشته باشد که در نتیجه دستاورد عینی هم شکل بگیرد و برای مردم هم ملموس باشد تا سرعت اعتماد و برگشت به بازارسرمایه بیشتر شود.

استارت آپ چیست؟

استارت آپ راه‌اندازی یک شرکت با یک ایده جدید توسط یک یا چندین بنیان‌گذار می‌باشد . استارت آپ می‌توانید یک ایده نو یا یک ایده تکراری با پیشنهادهای نوآورانه باشد که او را نسبت به مدل‌های مشابه منحصربه‌فرد کرده است. ایده استارت آپ یک ایده تجاری است که می‌توان از طریق آن به درآمد رسید. به زبان ساده‌تر استارت آپ یک سرمایه‌گذاری جدید است که باهدف توسعه یک مدل کسب‌وکار برای مرتفع کردن نیازهای شغلی جامعه راه‌اندازی می‌شود . بنیان‌گذاران یک استارت آپ ، ایده خود را برای ایجاد یک مدل کسب‌وکار قابل قیاس به‌طور مؤثر توسعه می‌دهند . ازاین‌رو مفاهیم شورع کار یک استارت آپ با کارآفرینی مشابه است. بااین‌حال کارآفرینی دارای تجارب خاص خود است و قصد بزرگ شدن و توسعه زیادی را ندارد.

اما استارت آپ ها به کسب‌وکار جدید اشاره می‌کنند که قصد دارد از بنیان‌گذاران زیادی استفاده کند. استارت آپ از کارکنان زیادی استفاده می‌کند و قصد دارد بزرگ شود. شروع‌کنندگان استارت آپ در ابتدا با عدم اطمینان بالایی مواجه می‌شوند و احتمال شکستان ها بسیار زیاد است. اما تعداد اندکی از استارت آپ ها که با شرکت‌های بزرگ همراه می‌شوند ، توانایی موفقیت و بزرگ شدن رادارند . در برخی از ایده‌های بزرگ استارت آپی چندین شرکت که ارزش آن‌ها نیز بالا می‌باشد با یکدیگر شراکت استارت آپ را راه‌اندازی می‌کنند .

با توجه به هزینه‌های زیادی که هر استارت آپ در پی دارد و درآمد کم افراد اکثر این استارت آپ ها در مقیاس‌های کوچک و در درازمدت باقی می‌مانند و در انتها با شکست روبه‌رو می‌شوند . البته استفاده از سرمایه‌گذار نیز کار ریسک‌پذیری است. آینده استارت آپ ها مبهم است و در شروع کار پیدا کردن سرمایه‌گذار کار دشواری است زیرا بیشتر سرمایه‌گذاران این ریسک‌ها را نمی‌پذیرند . در اوایل سال ۱۹۹۰ شایع‌ترین نوع شرکت که سروصدای زیادی به پا کرد راه‌اندازی شد این شرکت یک شرکت دات کام بود.

سرمایه‌گذاری دران زمان بسیار آسان صورت می‌گرفت و سرمایه‌گذاران به‌راحتی این ریسک‌ها را می‌پذیرفتند . درگذشت زمان این شرکت‌های اینترنتی زیاد شدند که درنهایت به علت اختلافات عمده در طرح‌های مختلف کسب‌وکار مانند فقدان درآمد پایدار بعد از مدتی با شکست روبه‌رو می‌شدند و از بین می‌رفتند . بااین‌حال تعدادی از این شرکت‌های اینترنتی توانستند این حباب دات کام را پشت سر بگذارند و موفق شوند. این شرکت‌ها هم‌اکنون نیز فعالیت می‌کنند . فروشگاه بزرگ و معروف آمازون (Amazon) و پورتال حراج اینترنتی eBay نمونه‌ای از این شرکت‌های موفق می‌باشند .

ساختار قانونی استارت آپ

شروع‌کنندگان یک استارت آپ باید این را در نظر بگیرند که ساختار قانونی استارت آپ و قوانین موجود در آن به بهترین شکل به نفع آنها است و می‌توانند از این طریق در استارت آپ خود موفق شوند. یک شرکت خصوصی برای یک عدد بنیان‌گذار که یکی از افراد مهم گروه کسب‌وکار است می‌تواند مفید باشد. مشارکت در استارت آپ به این صورت است که چندین نفر با مالکیت مشخص در استارت آپ و درآمدها و هزینه‌ها مشارکت می‌کنند . مشارکت در استارت آپ کار بسیار دشواری است و به مدیریت دقیق نیاز دارد.

شما یک ایده دارید، شما می‌خواهید به یک کسب‌وکار کوچک تبدیل شود که می‌تواند رشد کند، اما باید پول قرض بگیرید یا سرمایه‌گذار جذب کنید. شما برای راه‌اندازی ایده خود و شروع استارت آپتان باید افرادی را استخدام کنید تا شمارا در این زمینه کمک کنند. شما باید مجوزهایی دریافت کند و تمام‌کارهایی را که برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار لازم است باید انجام دهید. کار دشواری است، شما باید از افراد متخصص کمک بگیرید و با آن‌ها مشورت کنید. این کار را آن‌قدر باید ادامه دهید تا زمانی که یک شرکت داشته باشید به بزرگی رویای خودتان یا برنامه‌ای طراحی کرده باشید که شما را قادر می‌سازد کارهایی که در رویای خود انجام داده‌اید را عملی کنید، در این هنگام شما یک استارت آپ موفق دارید. اما این واقعیت را هیچ‌وقت فراموش نکنید که ۶۰ درصد از استارت آپ های کوچک در سه سال گذشته تجارت خود را ترک کرده‌اند چراکه عدم درآمد پایدار علی اصلی آن است.

انتخاب یک ساختار حقوقی برای استارت اپ یکی از اولین اقدامات رسمی شما است که برای استارت آپتان لازم است انجام دهید. بسیاری از استارت اپ ها به‌عنوان یک شرکت محدود شروع به‌کار و معرفی می‌شوند ، اما این تنها انتخاب شما نیست، گزینه‌های دیگری نیز وجود دارند که نیاز به انجام کارهای اداری کمتری دارند و انعطاف‌پذیری بیشتری را از خود ارائه می‌دهند . اما این انتخاب‌ها با ریسک بالاتری همراه هستند. پیش از تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام ساختار حقوقی برای استارت آپ شما بهتر است، توصیه می‌کنم ابتدا تمام گزینه‌های پیش روی خود را بررسی کنید. هنگامی‌که شما قصد دارید برای استارت آپ خود یک ساختار حقوقی انتخاب کنید شما چهار گزینه پیش رودارید . این گزینه‌ها معیار توانمندی معامله‌گر موفق به شرح زیر می‌باشند :

  • تنها معامله‌گر
  • شراکت
  • مشارکت با مسئولیت محدود
  • شرکت خصوصی محدود

شما باید هرکدام از این گزینه‌ها را به خوبی بررسی کنید و تصمیم بگیرید که می‌خواهید در کدام گروه باشید. اگر می‌خواهید به‌عنوان یک معامله‌گر کار خود را آغاز کنید، تنها کسب‌وکار را بانام خودتان آغاز می‌کنید . این بدان معنا هست که شما و کسب‌وکارتان یک نهاد قانونی واحد هستید. از دیدگاه اداری این گزینه ساده‌ترین راه برای کسب‌وکار است. اما در مورد گزینه دوم یعنی شراکت باید گفت که مشارکت اساساً یک ساختار واحد تجاری است، اما بیش از یک نفر در آن هستند. در مشارکت نیز بازهم شما و شرکای تجاری خود نیاز به ثبت‌نام خود در استارت آپ ندارید و تنها یک موجود واحد قانونی را برای کسب‌وکار خود به اشتراک گذاشته‌اید . با مشارکت یک لایه اضافی از خطر وجود دارد زیرا شما مسئول کار و یا نادیده گرفتن کار از سوی همکاران خود نیز هستید، حتی از شما نیز اشتباهی مرتکب نشوید باید برای عواقب آن هنوز هم پرداخت کنید. برای مشخص شدن مسئولیت‌ها معمولاً شرکا یک تعهدنامه کتبی امضا می‌کنند .

مشارکت با مسئولیت محدود نیز یک نوع مشرکت است اما در آن‌همه اعضا مسئولیت محدودی دارند. مشارکت با مسئولیت محدود یک نهاد قانونی است که در آن افراد دارای حق قانونی خاص خود می‌باشند و دارایی‌های خود رادارند و همچنین مسئولیت خود رادارند و فقط در قبال همان مسئولیت جوابگو هستند. شایع‌ترین ساختار قانونی برای اکثر استارت آپ ها شرکت خصوصی محدود می‌باشد ، این شرکت دارای قانون‌های خاص خود است و کاملاً متمایز از اعضای آنکه سهامدار هستند، می‌باشد . مسئولیت مدیران این شرکت ها به‌صورت روزمره است و توافق‌نامه‌هایی برای این شرکت‌ها تنظیم می‌شود .

برای شروع به چه چیزهایی نیاز دارید؟

برای شروع کار یک استارت اپ به سرمایه‌گذاری ، وقت و پول برای انجام تحقیقات و استخدام افراد نیاز دارید. تحقیقات در بازار به تعیین تقاضای یک محصول یا خدمت کمک می‌کند . راه‌اندازی استارت آپ نیازمند طرح جامع تجاری است که بیانگر مأموریت ، چشم‌انداز و اهداف آینده و همچنین استراتژی‌های مدیریت و بازاریابی می‌باشد . شروع‌کننده استارت آپ در ابتدا باید مشخص کند که می‌خواهد کسب‌وکار خود را به‌صورت آنلاین یا در دفتر و فروشگاه راه‌اندازی کند.

این تصمیم بستگی به محصول و نحوه ارائه آن به مشتری دارد. به‌عنوان مثال استارت آپ فروش محصولات سخت‌افزاری واقعیت مجازی ممکن است به یک فروشگاه فیزیکی نیاز داشته باشد تا بتوان به مشتریان یک نمایش چهره به چهره از محصول نشان داد و معمولاً مشتریان به این‌گونه فروشگاه‌ها بیشتر اعتماد می‌کنند .

سرمایه‌گذاری برای شروع استارت آپ

برای شروع کار یک استارت آپ شما به پول نیاز دارید و برای این کار باید سرمایه‌گذار پیدا کنید. افرادی هستند که پول خود را برای سرمایه‌گذاری در این‌کارهای پر از ریسک آماده می‌کنند . شما باید به دنبال یک سرمایه‌گذار خوب و معتمد بگردید یا برای شروع کار از یک وام تجاری کوچک استفاده کنید بانک‌ها معمولاً دارای گزینه‌هایی تخصصی برای کسب‌وکارهای کوچک هستند.

اما برای واجد شرایط بودن شما برای گرفتن وام باید یک طرح کسب‌وکار دقیق در دست داشته باشید. سرمایه‌گذاری برای شروع استارت آپ با رسیک های فراوانی همراه است و شما باید دقیق بدانید می‌خواهید چه‌کاری انجام دهید تا بتوانید سرمایه‌گذاران را متقاعد کنید برای شروع استارت آپ سرمایه‌گذاری کنند. سرمایه‌گذاری برای شروع استارت آپ با خطرهایی همراه است به‌ویژه اگر استارت آپ با شکست مواجه شود.

فروش ایده استارت آپ

حتماً شما هم ایده‌ای به ذهنتان رسیده است که می‌توان از این طریق به درآمد رسید. اما خودتان این توانایی را ندارید که ایده را اجرایی کنید. برای فروش ایده استارت آپ چه باید کرد. شما به‌عنوان بنیان‌گذار یک استارت اپ به‌طور مداوم مشغول فروش ایده خود هستید. شما می‌دانید ایده کسب‌وکار شما می‌توانید ملیون ها تومان به فروش برسد اما شما برای تولید این ایده به پول نیاز دارید و باید ایده خود را با سرمایه‌گذاران شریک شوید.

با در نظر گرفتن این‌همه کار سخت شما شاید تصمیم به فروش ایده استارت اپ خود بگیرید و ایده خود را به یک فرد توانمند بفروشید. بااین‌حال شاید ایده‌های دیگری نیز به ذهنتان برسد و بخواهید آن ها را بفروشید. برای فروش ایده استارت اپ باید یاد بگیرید چگونه ایده خود را به چالش بکشید و نحوه فروش خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنید که خودتان می‌خواهید . برای فروش ایده استارت آپی خود باید مهارت‌های فروش را در خود تقویت کنید. برای این کار به اتاق خود بروید و برای شناسایی سرمایه‌گذاران مختلف تمرکز کنید.

شما باید بفهمید چه نوع شرکت‌هایی تمایل به سرمایه‌گذاری در ایده شما دارند. اگر این سرمایه‌گذاران به نظر شما مناسب هستند به دنبال مقدمه‌ای گرم برای شروع ارتباطتان با آن‌ها بروید. شما می‌توانید ارتباط خود را از طریق ایمیل با آن ها برقرار کنید و خلاصه‌ای از کار خود را برایان ها ارسال نمایید. می‌توانید با سرمایه‌گذاران جلسه حضوری مقرر کنید و در مورد ایده خود با آن‌ها بیشتر صحبت کنید تا به نتیجه دلخواه خود برسید. در ابتدا شاید سرمایه‌گذاران به شما بگویند که این ایده، ایده خود و درآمدزایی نیست اما شما به تلاش خود ادامه دهید.

ایده خود را در زمان کوتاهی و به‌صورت دقیق شرح دهید زیرا بیشتر سرمایه‌گذاران در مدت طولانی به حرف‌های شما گوش نمی‌دهند . خود را برای پاسخ به سؤالات پی‌درپی سرمایه‌گذاران آماده کنید. حتی اگر شما یک ایده استثنایی به سرمایه‌گذاران تحویل دهید هنوز باید منتظر سؤالات آن‌ها باشید. همه سرمایه‌گذاران برای محافظت از سرمایه خود، ایده را از جهت‌های مختلف بررسی می‌کنند و سؤالات زیادی در ذهنشان شکل می‌گیرد .

مقدمه ای بر استراتژی محتوا

ساخت استارت آپ

مراحل راه‌اندازی یک استارت آپ و ساخت استارت اپ به شرح زیر می‌باشد :

۱ – ایده خود را توسعه دهید

توسعه یک ایده و تحقیق و راه‌اندازی ایده برای ساخت استارت آپ کار مشکلی است. بسیاری از جزئیات باید در نظر گرفته شود تا بتواند یک ایده را به مرحله ساخت استارت آپ برساند. نکته اصلی این است که دیدگاه خود را آر استارت اپ از طریق مشکلات مردم گسترش دهید. نیازهایی از مردم که از طریق ساخت استارت آپ رفع می‌شوند ، بسیار مهم‌تر است. انگیزه و هدف خود را از ساخت استارت آپ در زندگی شناسایی کنید توجه به مزایای پیشروی شما، معیار اصلی موفقیت است. معیارهای موفقیت شما شامل دوام استارت آپ ، اعتماد مردم و پایداری محصول می‌باشد . با در نظر گرفتن این‌ها شما آماده برای ساخت یک استارت اپ هستید.

۲ – بازار فروش محصول را درک و شناسایی کنید

درک و شناسایی بازار هدف کلید موفقیت شماست. اگر شما ویژگی‌های خاص و منحصربه‌فردی از حوزه کسب‌وکارتان را انتخاب نکرده‌اید تلاش‌های شما برای ساخت استارت آپ بیهوده است. شما باید در میان مردم و مصرف‌کنندگان محصول خود باشید و نیازهای ان ها را به خوبی بشناسید. به یاد داشته باشید در مورد مصرف‌کنندگان و احساسان ها بیشتر تحقیق کنید و نیازهای ان ها را به خوبی بشناسید.

۳ – در ادامه

باید کارآفرینان و شروع‌کنندگان استارت اپ های موفق را بشناسید و ویژگی‌های ان ها را در خودتان تقویت کنید تا در ساخت استارت آپ موفق شوید. شما باید سرعت و عکس‌العمل خود را افزایش دهید و در مقابل نیازهای جدید بازار واکنش سریع‌تری از خود نشان دهید. کلید موفقیت شما در ساخت استارت آپ در واکنش سریعتان می‌باشد .

۴ – فراموش نکنید

تحقیق در مورد ساخت استارت اپ شما تلاش زیادی می‌خواهد . در چنین مواردی و با تلاش فراوان احتمال یک استارت اپ موفق بالاتر می‌رود . موفقیت استارت آپ شما به میزان زیادی به علاقه و تلاش شما بستگی دارد تا کسب‌وکار شما سودآور باشد. همچنین توانایی غلبه بر مشکلات و خلاقیت و به چالش کشیدن رقیبان از راه‌های موفقیت شما است.

۵ – ایجاد خلاقیت

یک فکر خاص و غیرعادی برای اولین سرمایه‌گذاری و شروع کسب‌وکار جدیدتان برای شما ضروری است. یک فکر غیرعادی و منحصربه‌فرد شما را از سایرین متمایز می‌کند برای مثال استارت اپ موفق AirBnB اولین ایده ان برای اجاره اتاق با تشک‌های هوا بود. هم‌اکنون این استارت اپ بسیاری از بنیان‌گذاران در صنعت هتل‌داری و مهمان‌پذیرها را آواره و ورشکست کرده و ملیون ها دلار پول به‌دست آورده است. بنابراین از مطرح کردن ایده‌های عجب و غریب خود نترسید.

۶ – درباره تیم صحبت کنید

شمار افراد موجود در تیم شما نباید بیشتر از حد زیاد باشد. بااین‌حال افراد تیم باشد انگیزه درونی زیادی برای ساخت استارت اپ داشته باشند. این افراد باید دانش و انگیزه لازم را درزمینه ایده شما داشته باشند. کسانی که در ساخت استارت آپ مشارکت می‌کنند چشم‌انداز ایده برایشان مهم‌تر از حقوق بالا و پاداش است. این افراد مناسب‌ترین افراد برای مشارکت در ساخت استارت اپ می‌باشند .

گمانه زنی ها معیار انتخاب شهردار اصفهان نبود

گمانه زنی ها معیار انتخاب شهردار اصفهان نبود

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: گمانه‌زنی‌ها معیار انتخاب شهردار اصفهان نبود و تمام مسیر بر اساس فرآیند پیش رفت.

به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان‌، علی صالحی در نخستین نشست خبری که با محوریت مراحل انتخاب شهردار اصفهان، در محل تالار شورای شهر برگزار شد، اظهارداشت: یکی از دغدغه‌های مهم اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان انتخاب فردی توانمند و متناسب با ظرفیت اصفهان برای مدیریت شهری بوده و این موضوع با بهره گیری نظر مردم، نیازهای شهر، ظرفیت ها، پیشنهاد نخبگان و فرآیند مشخص و بر اساس جودل امتیاز دهی پیش رفت.

وی افزود: انتخاب شهردار تا آخرین مرحله و روز انتخاب بر اساس جدول امتیاز بندی بود و هیچ تصمیمی به جز این فرآیند نداشتیم و حتی در روز جلسه هم مشخص نبود که کدام گزینه به عنوان فرد منتخب از بالای می آید و به همین دلیل پیش بینی نفر سوم و زمان دیگر برای انتخاب شهردار داشتیم.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: گمانه‌زنی‌ها معیار انتخاب شهردار اصفهان نبود و تمام مسیر بر اساس فرآیند پیش رفت ولی در برخی از شبکه های اجتماعی و منظر عمومی فرد به گونه ای اظهارنظر می شود که علی قاسم زاده از قبل مشخص بوده اما این از نظر شورا غلط است.

وی با بیان اینگه گمانه زنی‌های مردم بر گزینه‌های دیگر وجود داشت، تصریح کرد: در فضای مجازی و حقیقی از یک سال قبل تاکنون افراد چینش‌های مختلفی را برای مدیریت شهری داشتند که این‌ها بر تصمیم سازی شورای اسلامی اثری نداشته و همه چیز شفاف و با رعایت برنامه ارزیابی گزینه ها بوده است.

صالحی با بیان اینکه شورای شهر منتخب پس از انتخابات خردادماه تا زمان شروع به کار رسمی‌، فعالیت خود را انجام می‌دادند، تصریح کرد: تشکیل کمسیون‌ها و انتخاب افراد برای هر کدام از این کمسیون های تخصصی در همین جلسات مشخص شد.

وی ادامه داد: نیازها، ظرفیت‌ها و بررسی وضعیت هر حوزه در کمسیون مختلف انجام شد و همین موضوع در تصمیم گیری برای شاخصه‌های یک شهردار در شرایط فعلی مد نظر گرفته شد.

این عضو از شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه تعامل و ارتباط شهردار با شورای اسلامی، ادارات کل استان اصفهان، مدیران ملی و مردم یکی از شاخصه های مهم برای انتخاب این فرد بود، گفت: شهردار علاوه بر اینکه باید یک فرد دارای طرح و ایده و توانمند و مستقل باشد اما برای پیشرفت کار نیازمند تعامل و همکاری با اعضای شورای اسلامی شهر و بدنه کارمندان شهرداری است.

وی اضافه کرد: اعضای شورای اسلامی شهر قصد دخالت در کار شهردار را ندارند و بر اساس قانون کار خود را انجام داده و استقلال شهردار را حفظ می کنند.

صالحی مطالبه گری را یکی از ویژگی‌های مهم شهردار منتخب بیان کرد و گفت: مسائل شهر مثل آب باید در عرصه ملی و استانی مطالبه شود که پارلمان شهری نیز حامی چنین رفتاری است.

وی رویکرد شهر مشارکتی و شهر زندگی برای اصفهان را در مدیریت جدید مورد تاکید قرار داد و اظهارداشت: برای این موضوع علاوه بر مطالعه و نیاز سنجی نیاز با تعامل بین مدیریت شهری و نخبگان قشری است.

به اعتقاد وی بی توجهی نسبت به دیدگاه های مردمی و نیازهای شهروندان موجب ریزش امید و سرمایه انسانی خواهد شد و این به ضرر هر منطقه‌ای است.

صالحی توسعه شهری با بکارگیری ظرفیت های نوین با رویکرد فرهنگی را مهم بیان کرد و گفت: ارتقا کمی و کیفی عملکرد شهرداری در دوره جدید دنبال می شود و آنچه در گذشته در حوزه کیفیتی کمتر مورد توجه بوده، در این دوره جبران خواهد شد.

جوان گرایی و انقلابی گری در مدیریت شهری

وی با بیان اینکه یکی از دغدغه های مهم این دوره از شورای اسلامی شهر اصفهان جوانگرایی و روحیه انقلابی در مدیریت شهری است، تصریح کرد: جوان‌گرایی در انتخاب بیش از 200 مدیر شهرداری مورد تاکید و توجه شورای اسلامی است که شهردار منتخب نیز اجرایی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در جوانگرایی و روحیه انقلابی توصیه های رهبر انقلاب و بنیان گذار انقلاب اسلامی را مورد توجه قرار داده ایم،‌اذعان داشت: در جوان گرایی به دنبال کنار گذاشتن افراد با تجربه نیستیم ولی از جوانان استفاده بیشتری می شود.

صالحی اضافه کرد: جوانی تنها به سن نیست بلکه منش و تفکر جوان در بین افراد نیز مهم است چرا که رهبر انقلاب سردار سلمیانی را فردی جوان معرفی می کردند.

وی در باب روحی انقلابی در بین مدیران شهری نیز گفت: تسهیل کننده شرایط، پاسخگویی، شفافیت و فساد ستیزی از مولفه های یک مدیر انقلابی است که در فرمایشات رهبر انقلاب به جنبه های این موضوع توجه و دقت شده و در انتخاب مدیران جوان این موضوع مدنظر است.

تعامل شورای و شهرداری با اقشار مختلف

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان در بخشی از سخنان خود با تاکید بر ضرورت تعامل و همکاری با اقشار مختلف مردم گفت: تعامل شورای و شهرداری با اقشار مختلف وجود دارد و جلسات قشری برگزار می شود.

وی ادامه داد: جلسه های تعاملی با گروه های مختلف صنفی و شغلی و نخبگان هر حوزه با اعضای شورای اسلامی آغاز شده و اعضای شورای اسلامی و هیات رئسه برای پاسخگویی به مطالبات مردم حضور دارند.

صالحی اضافه کرد: شهردار و تیم اجرایی جدید نیز چنین دیدگاهی را داشته و مسیر فعالیت خود را در همکاری و مشارکت مردم و نخبگان قشری با تشکیل جلسات انجام می دهند.

وی از مطالبه گران اجتماعی خواست تا انان نیز دغدغه های خود را به صورت مسئله محوری و با بررسی کارشناسی مطرح کنند و فضای گفتمان و گفتگویی ایجاد شود.

همکاری مدیریت شهری در شرایط بحرانی کرونا

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به وضعیت کرونا گفت: همکاری از سوی مدیریت شهری بر اساس شرایط وجود دارد و همه برای کمک به بهود وضعیت همکاری خواهند کرد.

وی ادامه داد: در کمسیون های شورای اسلامی شهر به ویژه کمسیون سلامت این موضوع مهم بررسی شده و پیشنهادات و راهکارها برای همکاری با ستاد کرونا استان اصفهان پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس تصمیم ستاد کرونا در هنگام بازگشایی مدارس شهرداری هم نقش خود را در تامین وسایل نقلیه عمومی ایفا خواهد کرد و در حوزه آموزش مردم نیز فعالیت می کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.