استراتژی های سرمایه در گردش


پایان نامه بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی ما در این تحقیق، بررسی تأثیر استراتژی‌های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی می‌باشد. روش تحقیق، پژوهش حاضر کاربردی و داده‌های آن به روش کتابخانه‌ای استخراج شده است. بدین منظور برای بررسی موضوع تحقیق شش فرضیه تدوین گردید. استراتژی‌های مدیریت سرمایه در گردش (استراتژی محافظه کارانه، استراتژی جسورانه و استراتژی میانه رو) به عنوان متغیرهای مستقل و متغیرهای تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی به عنوان متغیر وابسته تحقیق هستند. قلمرو مکانی این تحقیق، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این تحقیق نیز از سال 1387 تا 1391 است. تعداد نمونه در این تحقیق 110 شرکت در نظر گرفته شده است. با استفاده از نرم افزار EXCEL محاسبه و طبقه بندی گردیده و با نرم افزارهای EVIEWS7 و Stata11 از طریق رگرسیون چندگانه خطی و آزمون‌های F و T مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد استراتژی جسورانه و میانه رو بر تغییرات قیمت سهام تأثیر دارد و استراتژی‌های مدیریت سرمایه در گردش (استراتژی محافظه کارانه، استراتژی جسورانه و استراتژی میانه رو) بر ارزش افزوده نقدی تأثیر ندارد.

واژگان کلیدی: استراتژی‌های سرمایه در گردش، تغییرات قیمت سهام، ارزش افزوده نقدی

فهرست مطالب

 • چکیده………………
 • 1-1 مقدمه. 2
 • 1-2 بیان مسئله. 4
 • 1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… 7
 • 1-4 مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق. 8
 • 1-5 اهداف اساسی انجام پژوهش… 9
 • 1-6 سوال ها و فرضیه های پژوهش… 10
 • 1-7 قلمرو پژوهش(زمان،مکان و موضوع) 11
 • 1-8 کلید واژه های فارسی.. 11
 • 1-9 استفاده کنندگان از نتایج تحقیق. 13
 • 1-10 ساختار کلی تحقیق. 13
 • فصل دوم ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 15
 • 2-1 مقدمه. 16
 • 2-2 تعریف و ماهیت سرمایه در گردش… 17
 • 2-3 اهمیت رشد دارایی ها و سرمایه در گردش… 19
 • 2-4 مدیریت سرمایه در گردش… 21
 • 2-5 اهمیت مدیریت سرمایه درگردش… 23
 • 2-6 استراتژی های گوناگون در سیاست ها ی مطلوب.. 24
 • 2-7 استراتژی چیست؟. 25
 • 2-7-1 ماهیت و اهداف استراتژی.. 26
 • 2-7-2 سلسله مراتب و انواع استراتژی ها 27
 • 2-7-3 عوامل اساسی در استراتژی مالی.. 28
 • 2-8 روند سرمایه در گردش… 30
 • 2-9 تجزیه وتحلیل سرمایه در گردش… 32
 • 2-9-1 مراحل تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش… 33
 • 2-9-2 تغییرات سرمایه در گردش… 34
 • 2-9-2-1 تغییرات در ارزش ویژه 34
 • 2-9-2-2 تغییرات در بدهی بلند مدت.. 35
 • 2-9-2-3 تغییرات در دارایی های ثابت.. 36
 • 2-10 سیستم جامع مدیریت سرمایه در گردش (نقدینگی) 37
 • 2-10-1 شرایط درونی.. 37
 • استراتژی های سرمایه در گردش
 • 2-10-2 الزامات و شرایط محیطی مدیریت نقدینگی.. 39
 • 2-11 عوامل تعیین کننده میزان سرمایه در گردش… 41
 • 2-12 استراتژی های سرمایه در گردش… 45
 • 2-12-1 استراتژی های دارایی جاری.. 46
 • 2-12-2 استراتژی های بدهی جاری.. 47
 • 2-12-3 استراتژی مطلوب(بهینه) 48
 • 2-13 تصمیم گیری راجع به نقدینگی در شرایط بازار کامل. 49
 • 2-14 راه حل های شرکت با این شرایط.. 50
 • 2-14-1 مدیریت موجودی ها و حساب های دریافتنی.. 51
 • 2-14-2 مدیریت بدهی های جاری.. 53
 • 2-15 نگرش های مختلف راجع به اندازه گیری نقدینگی.. 54
 • 2-16 معیارهای اندازه گیری نقدینگی.. 54
 • 2-16-1 معیارهای استراتژی های سرمایه در گردش سنتی نقدینگی.. 55
 • 2-16-2 معیارهای نوین نقدینگی.. 60
 • 2-17 تجزیه وتحلیل نسبت های سرمایه در گردش… 70
 • 2-17-1 نسبت های نقدینگی و نسبت آنی.. 72
 • 2-17-2 نسبت های مالی و استراتژی سرمایه در گردش… 73
 • 2-18 تغییرات قیمت سهام. 74
 • 2-19 اهمیت تغییرات قیمت سهام. 75
 • 2-20 مکاتب قیمت گذاری سهام. 77
 • 2-21 عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام. 78
 • 2-21-1 عوامل کلان. 78
 • 2-21-2 عوامل خرد. 81
 • 2-22 منشا پیدایش، اهداف ارزش افزوده نقدی.. 86
 • 2-23 ارزش افزوده نقدی.. 87
 • 2-23-1 ارزش افزوده نقدی از دیدگاه حسابداری.. 88
 • 2-23-2 ارزش افزوده نقدی از دیدگاه مالی.. 88
 • 2-24 چارچوب نظری پژوهش… 88
 • 2-25 پیشینه تحقیق. 90
 • 2-25-1 تحقیقاتی داخلی.. 90
 • 2-25-2 تحقیقات خارجی.. 95
 • فصل سوم روش شناسی تحقیق. 108
 • 3-1 مقدمه. 109
 • 3-2 روش تحقیق. 110
 • 3-3 جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری.. 111
 • 3-4 قلمرو پژوهش… 112
 • 3-5 روش گردآوری اطلاعات.. 113
 • 3-6 اهداف اساسی انجام پژوهش… 114
 • 3-7 فرضیه های پژوهش… 115
 • 3-8 متغیرهای تحقیق. 116
 • 3-8-1 متغیر وابسته. 116
 • 3-8-2 متغیر مستقل.. 119
 • 3-8-3 متغیرهای کنترلی.. 120
 • 3-9 مدل پژوهش… 121
 • 3-10 روش تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات.. 123
 • فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های تحقیق. 125
 • 4-1 مقدمه. 126
 • 4-2 آمار توصیفی.. 126
 • 4-3 روش دیکی- فولر تعمیم یافته. 129
 • 4-4 بررسی ناهمسانی واریانس… 130
 • 4-5 تعیین روش برآورد مدل- آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت.. 131
 • 4-5-1 آزمون آماره F. 131
 • 4-5-2 آزمون هاسمن.. 131
 • 4-6 آزمون فرضیه اول. 132
 • 4-7 آزمون فرضیه دوم. 133
 • 4-8 آزمون فرضیه سوم. 135
 • 4-9 آزمون فرضیه چهارم. 136
 • 4-10 آزمون فرضیه پنجم. 138
 • 4-11 آزمون فرضیه ششم. 139
 • فصل پنجم خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق. 142
 • 5-1 مقدمه. 143
 • 5-2 خلاصه تحقیق. 143
 • 5-3 نتیجه، بحث و مقایسه. 144
 • 5-3-1 نتایج حاصل از فرضیه اول. 144
 • 5-3-2 نتایج حاصل از فرضیه دوم. 145
 • 5-3-3 نتایج حاصل از فرضیه سوم. 145
 • 5-3-4 نتایج حاصل از فرضیه چهارم. 146
 • 5-3-5 نتایج حاصل از فرضیه پنجم. 147
 • 5-3-6 نتایج حاصل از فرضیه ششم. 147
 • 5-4 محدودیت ها در کاربرد نتایج تحقیق. 147
 • 5-5 پیشنهادهای تحقیق. 148
 • 5-5-1 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق. 148
 • 5-5-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 150
 • منابع و ماخذ. 151
 • منابع لاتین: 155
 • پیوست ها 158
 • چکیده انگلیسی.. 168

فصل اول کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

امروزه در همه واحدهای تجاری، سرمایه در گردش بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص می‌دهد و مدیریت آن نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. سرمایه در گردش برای موفقیت هر واحد تجاری یک عامل مهم است و نیازمند کنترل و مدیریت کافی می‌باشد. در این راستا مدیریت سرمایه در گردش که همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری می‌باشد، جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران، به دنبال رسیدن به شرایطی است که شرکت با مازاد یا کمبود نقدینگی مواجه گردد. نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهی‌های سررسید شده، استفاده از فرصت‌های ناگهانی مناسب جهت سرمایه گذاری که نشانه‌ای از انعطاف پذیری واحد تجاری می‌باشد و دسترسی به مواد اولیه برای تولید به طوری که شرکت بتواند به موقع جواب گوی تقاضای مشتریان باشد، از جمله دلایل اهمیت مفهوم سرمایه در گردش می‌باشد. لذا هر گونه تصمیمی که در این بخش توسط مدیران واحد تجاری اتخاذ می‌شود اثرات شدیدی بر روی بازدهی عملیاتی واحد تجاری می‌گذارد که در نهایت موجبات، تغییر در قیمت سهام، ارزش شرکت و ثروت سهامداران را به دنبال خواهد داشت (رهنمای رودپشتی و کیائی،1387). هدف مدیریت سرمایه در گردش برقراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت‌های سرمایه گذاری می‌باشد (فتحی و توکلی،1388). از طرفی دیگر سرمایه گذاران همواره تمایل دارند تا از میزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه آنها و ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت آگاهی یابند. برای نیل به این هدف در سال‌های اخیر یک ابداع حرفه‌ای در زمینه ارزیابی عملکرد داخلی و خارجی رخ داده، ایجاد معیار سود نقدی مازاد (خالص سود نقدی عملیاتی منهای هزینه سرمایه نقدی) است که تحت عنوان ارزش افزوده نقدی (CVA) مشهور است. هدف اساسی این معیار، ارزیابی عملکرد مدیریت در قبال ارزشی است که برای سهامداران ایجاد کرده است (اتوسون [1] 1996). مدیریت به عنوان یکی از ارکان مهم هر شرکتی می‌تواند تصمیم گیری و استراتژی شرکت را در آینده رقم زند و به نوعی چشم انداز شرکت را برای سهامداران تبیین نماید. در حقیقت موفقیت یا عدم موفقیت تیم مدیریتی شرکت، سهامدار را به این سمت سوق می‌دهد که درباره سهام خود تصمیم گیری نماید. قیمت سهام قیمتی است که خریداران و فروشندگان در معاملات بورس سهام بر آن توافق می‌کنند. بر عکس قیمت کالاهایی که در یک مغازه وجود دارد، که غالباً به سرعت استراتژی های سرمایه در گردش تغییر نمی‌کند، قیمت سهام معمولاً در نوسان است حتی طی یک روز نیز با تغییرات متعددی همراه است. تغییر قیمت سهام از قانون ساده عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند. یعنی اگر سهامداران زیادی قصد خرید (تقاضا) سهمی را بنمایند قیمت بازار آن سهم افزایش پیدا می‌یابد، زیرا فروشندگان نیز از عرضه سهام به قیمت‌های کمتر خودداری خواهند کرد. همچنین اگر افراد متعددی اقدام به فروش (عرضه) سهامی بنمایند. قیمت بازار سهم کاهش می‌یابد. این رابطه بین عرضه و تقاضا مرتبط با نوع اخبار، گزارشات و اعلامیه‌هایی است که درباره شرکت مربوطه در بازار سهام انتشار می‌یابد. لازم به ذکر است که اخبار مربوط به شرکت‌ها می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد. از این رو می‌توان تغییرات قیمت سهام را ناشی از انتشار اخبار منفی و مثبت دانست. اخبار منفی عموماً موجب فشار فروشندگان (عرضه) برای فروش سهام و باعث کاهش قیمت سهام می‌گردد. اخبار مثبت هم غالباً موجب فشار خریداران (تقاضا) برای خرید سهام و از این رو افزایش قیمت سهام می‌گردد. اخبار منفی و مثبت مثل گزارشات افزایش یا کاهش سود هر سهم، رخدادهای غیر منتظره نامساعد یا مساعد همچون فسخ یا انعقاد قرارداد فروش کالای شرکت و غیره می‌باشد.

اطلاعات برنامه های خانعلی زاده

وبلاگ حاضر مرکز تبادل اطلاعات مدرس دوره های حسابداری دانشگاه ها و موسسات آموزش و دانشجویان می باشد.

مدیریت مالی 2 - جلسه دوم

اهمیت سرمایه در گردش

دلایل اهمیت سرمایه در گردش متنوع می باشد منتها با توضیحات داده شده می تواند شامل موارد زیر باشد :

1. دارایی های جاری با توجه به سیال بودنشان دائم در حال تغییر می باشند و به همین دلیل تغییرات مداوم آن وضعیت سرمایه در گردش را از حالت مطلوب به وضعیت نامطلوب تغییر می دهد . به همین دلیل کنترل و مدیریت سرمایه در گردش می تواند اهمیت داشته باشد .

2. با کمک اطلاعات سرمایه در گردش می توان جریان تخصیص منابع (بدهی و حقوق صاحبان سهام) به مصارف (دارایی ها) را جوری سازمان دهی کرد که برای تامین دارایی های جاری فقط از منابع کوتاه مدت استفاده نمود و منابع بلند مدت را برای تامین دارایی های بلند مدت (ثابت) مورد استفاده قرار داد.

3. اگر مدیریت سرمایه در گردش صحیح نباشد ، احتمال دارد فروش و سود شرکت کاهش یابد و چه بسا شرکت در پرداخت بموقع تعهدات خود ناتوان بماند.

| سود = ب ت استراتژی های سرمایه در گردش استراتژی های سرمایه در گردش ک ف - فروش |

استراتژی سرمایه در گردش

محافظه کارانه (ریسک گریز) : تا می توانی پول توی صندوق نگه دار تا موقع پرداخت بدهی کسری نداشته باشیم .

متحورانه(ریسک پذیر) : تا می توانی پول را سرمایه گذاری کن تا بازدهی بیشتری بگیری . اما ممکن است موقع بازپرداخت بدهی پول نداشته باشی .

دیدگاه های تدوین استراتژی برای سرمایه در گردش به دوبخش محافظه کارانه و متحورانه تقسیم می شود :

در دیدگاه محافظه کارانه قدرت نقدینگی شرکت به شدت بالا نگه داشته می شود که در نتیجه آن ریسک ناشی از ناتوانی در بازپرداخت بدهی کاهش می باید در مقابل دیدگاه متحورانه به دنبال کسب حداکثر بازدهی از منابع موجود است منتها ممکن است دچار ریسک عدم توان پرداخت بدهی گردد. با توجه به توضیحات داده شده ، استراتژی سرمایه در گردش با توجه به اجزای آن به استراتژی های دارایی بدهی جاری تقسیم می گردد .

استراتژی دارایی جاری

دیدگاه محافظه کارانه و ریسک پذیر همچون سرمایه در گردش وجود دارد . زیرا در برخی از شرکت ها سعی میشود دارایی های جاری با ماهیت نزدیک به نقد نگه داری شوند مثل حساب بانک گواهی سپرده که این دیدگاه محافظه کارانه است در مقابل شرکت های هستند که دارایی های نقد خود را به حداقل و فروش های نسیه را به حداکثر می رساند .

استراتژی های بدهی جاری

در دیدگاه محافظه کارانه علاقه شدید به خیر نقد وجود دارد و بر خلاف آن در دیدگاه ریسک پذیر علاقه شدید به خرید نسیه وجود دارد.

نسبت سرمایه در گردش

این نسبت از تقسیم دارایی جاری به بدهی جاری مورد محاسبه قرار می گیرد . مهمترین ویژگی این نسبت وجود اجزای سرمایه در گردش در محاسبه آن می باشد . با توجه به نحوه محاسبه سرمایه در گردش می توان بیان نمود که :

الف) دارایی جاری از بدهی هایی جاری بیشتر شود یعنی نسبت بزرگتر از یک باشد سرمایه در گردش مثبت خواهد بود .

ب) اگر نسبت جاری برابر یک باشد ، سرمایه در گردش برابر 0 می گردد .

ج) در صورتی که نسبت جاری کمتر یک باشد ، سرمایه در گردش استراتژی های سرمایه در گردش استراتژی های سرمایه در گردش منفی خواهد بود (پول لازم) .

2) این نسبت نشان دهنده این است که چند درصد از دارایی ها امکان تبدیل شدن به نقد شدن را در کمترین زمان خواهد داشت . این نسبت بین 0 تا 1 می باشد. مهمترین ویژگی آن این است که دارایی جاری به عنوان یکی از آیتم های سرمایه در گردش در آن لحاظ می گردد.

بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری و ارزش شرکت ها

امروزه مدیریت سرمایه در گردش که همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران است به عنوانبخشی از وظیفه مدیریت مالی دارای اهمیت ویژه می باشد. با توجه به اینکه میزان سرمایه در گردش بر سودآوری و ارزش شرکت تاثیردارد و از نظر سرمایه گذاران میزان ریسک و بازده معیار مهمی در تصمیم گیری است، انجام تحقیقات در زمینه ارتباط این متغیر هامی تواند اطلاعات استراتژی های سرمایه در گردش مفیدی را برای تصمیم گیری مدیران، سرمایه گذاران و سهامداران فراهم نماید. هدف اصلی تحقیق، بررسی تاثیراستراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری و ارزش شرکت هاست. در این تحقیق از نمونه ای شامل 69 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای 1381 تا 1390 استفاده شده است تا تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش رابر سودآوری و ارزش شرکت ها ، با به کار گیری تحلیل پنل دیتا مورد بررسی قرار دهد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با اتخاذ یکاستراتژی محافظه کارانه در مورد دارایی های جاری، سودآوری و ارزش شرکت افزایش می یابد. بین استراتژی بدهی های جاری باسودآوری ، ارتباط معناداری یافت نشد اما اتخاذ یک استراتژی جسورانه در مورد بدهی های جاری باعث افزایش ارزش شرکت میشود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

کارشناس ارشد رشته حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

 • Al-Mwalla, M. (2012)." The Impact of Working Capital Policies on .
 • Al-Shubiri, F.N. (2011). "Analysis the Relationship between Working Capital Policy .
 • Garcia-Truel, P.J, and Marftinez -Solano. (2007). Effect of Working Capital .
 • Gundavelli , V. (2006)." 7 Steps to Elevating Working Capital .
 • Nazir, M.S & Afza, T. (2009). "Impact of Aggressive Working .
 • Nobanee, H and Alhajar, M and Abdullatif , M. (2009)." .
 • Raheman and Nasr. (2007)."Worki ng Capital Management And Profita bility-Case .
 • Sunday, E. Idown, A and Lawrencia. (2012 ."Working Capital Management .
 • Torres-Reyna, O. (2012). _ Getting Started in Fixed/Random Effects Models .
 • Walker, W (1964) _ Towards a Theory of Working Capital". .
 • _ _ _ _ 19 Jan. , 2015 UT _ .

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

شناسه ملی سند علمی:

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1394

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

فلاح یخدانی، نجمه،1393،بررسی تاثیر استراتژی های سرمایه در گردش استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری و ارزش شرکت ها،سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت،تهران،https://civilica.com/doc/343061


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1393، فلاح یخدانی، نجمه؛ )
برای بار دوم به بعد: ( 1393، فلاح یخدانی؛ )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

کدام مقالات به این منبع استناد نموده اند

بر اساس سیستم تحلیلی استنادات مقالات، تاکنون برای نگارش 1 مقاله استفاده شده است.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

مقالات پیشنهادی مرتبط

رابطه بین مدیریت سود بر اساس معیار درآمد و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Study of product layout efficiency with the minimum of one heterogeneous triple station in comparison to homogeneous model

مقالات فوق بر اساس داده کاوی مقالات مطالعه شده توسط پژوهشگران محاسبه شده است.

مقالات مرتبط جدید

بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی گری قابلیت های بازاریابی و رقابت (مطالعه موردی شرکت های صنعتی کرمانشاه)

بررسی رابطه امنیت شغلی با رویکرد ایمنی، بهداشت و سلامت HSE با رشد حرفه ای کارکنان شهرداری های غرب استان مازندران

بررسی پویایی و انعطاف پذیری زنجیره تامین در مقابل اختلالات برعملکرد مالی با نقش میانجی تاب آوری زنجیره تامین

تعریف و کاربرد سرمایه در گردش چیست؟

میزان سرمایه در گردش یک شرکت یا سازمان نشان دهنده کارآمدی آن می باشد و
اغلب سازمان ها و شرکت ها به دنبال افزایش سرمایه در گردش خود هستند.

این واژه از جمله اصطلاحاتی است که در حوزه مالی و حسابداری بسیار استفاده می شود.

همان طور که از اسم آن مشخص است به سرمایه ای اطلاق می شود که در سازمان جریان دارد.

با ما همراه باشید تا با مفهوم این عبارت در سازمان ها و شرکت ها بیشتر آشنا شوید.

1# تعریف سرمایه در گردش

Working Capital یا سرمایه در گردش نشان دهنده امکان نقد شوندگی سرمایه برای فرد یا کسب و کار است.

سرمایه در گردش معیاری است برای سنجش توانایی واحد تجاری در پرداخت تعهدات کوتاه مدت که از اختلاف بین دارایی های جاری و بدهی های جاری به دست می آید.

دارایی های جاری دارایی هایی هستند که
در طول سال مالی یک سازمان و نه به صورت بدبینانه و خوش بینانه قابلیت نقد شوندگی دارند؛
بنابراین می توان گفت پول جزو دارایی های جاری محسوب می شود.

از این رو از Working Capital برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت که پول در آن ها بهتر نقد می شود کاربرد دارد.

به طور کلی هر آن چه که در افق زمانی کوتاه مدت قابلیت نقد شوندگی داشته باشد،
در مجموع دارایی های جاری به حساب می آید.

حساب های دریافتی هم نوعی از دارایی های جاری محسوب می شوند.

به همین علت به دارایی های جاری سرمایه در گردش گفته می شود.

تعریف سرمایه در گردش

همان طور که قبلا هم اشاره کردیم، سرمایه در گردش از اختلاف بین دارایی های جاری و بدهی های جاری به دست می آید؛
بنابراین لازم است تا با مفهوم بدهی های جاری هم آشنا شوید.

بدهی هایی که همانند دارایی های جاری، در طی دوره مالی مورد نظر همچنان قابلیت نقد شوندگی داشته باشند، بدهی های جاری نام دارند.

از جمله آن ها عبارتند از:

 • اضافه برداشت بانکی
 • حساب های پرداختنی (بستانکاران)
 • مالیات های تکلیفی
 • اسناد پرداختنی کوتاه مدت
 • پیش دریافت از مشتریان
 • ذخیره مالیات بر درآمد
  و…

2# کاربرد سرمایه در گردش برای سازمان ها

آشنایی با این مفهوم برای همه افرادی که وضعیت مالی سازمان و شرکت برای آن ها اهمیت دارد، لازم است.

ترازنامه مالی یکی از ابزارهایی است که میزان سرمایه در گردش یک شرکت را مشخص می کند و
با استفاده از آن مدیران می توانند درباره وضعیت مالی و مقدار نقدشوندگی سرمایه موجود در شرکت اطلاعات خوبی را برای تصمیم گیری های آینده به دست آورند.

سرمایه گذاران با استفاده از سرمایه ای که در سازمان در گردش است قادر خواهند بود تا
به راحتی برای آینده مالی شرکت برنامه ریزی کنند.

کاربرد Working Capital

3# مزیت سرمایه در گردش

هر چقدر سرمایه در گردش یک شرکت بیشتر شود شرکت ها با چالش های مالی کمتری رو به رو می شوند.

البته می تواند ورودی های مالی به شرکت ها را هم کاهش دهد؛
اما اگر مدیران بتوانند این سرمایه را به صورت سود سهام توزیع کنند،
در آن صورت سرمایه گذاران در شرکت راضی تر خواهند بود.

مزیت سرمایه در گردش

وجود سرمایه در گردش در استراتژی های سرمایه در گردش شرکت باعث می شود بدهی ها و تمام هزینه های آن در یک سال به راحتی پرداخت شوند؛
اما این که این سرمایه در گردش تا چه میزان می تواند مطالبات مالی شرکت را پاسخگو باشد،
باید از نسبتی به نام نسبت جاری که از تقسیم دارایی های جاری به بدهی های جاری به دست می آید استفاده کرد.

توسط این رابطه می توان توان یک شرکت را برای پرداخت بدهی های کوتاه مدت فهمید.

اگر حاصل این نسبت کمتر از یک باشد، بیانگر این است که
میزان بدهی ها از دارایی های جاری شرکت بیشتر است و
افزایش یا کاهش فروش اعتباری، نقد شوندگی یک شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد و
شرکت ها را با بحران های مالی مواجه می کند.

4# تأثیر استفاده از Working Capital

شرکت هایی که از این مفهوم در امور مالی خود استفاده می کنند، بحران های آینده را پیش بینی کرده
و برای آن ها راه حل هایی تبیین می کنند.

همین موضوع باعث می شود تا به راحتی این بحران ها را پشت سر گذاشته و کارنامه موفقی از خود ایجاد کنند.

چنان چه شرکت از میزان کافی سرمایه در استراتژی های سرمایه در گردش گردش برخوردار نباشد،
نرخ اعتباری آن کاهش پیدا می کند و در طولانی مدت ضرر مالی به شرکت می رساند.

تأثیر استفاده از Working Capital

شرکت هایی که کار خرده فروشی را انجام می دهند برای نقد شوندگی خود به سرمایه در گردش کمتری احتیاج دارند تا
با پول نقد به دست آمده موجودی کالای خود را افزایش داده و درآمد بیشتری را کسب کنند.

پایین بودن نسبت سرمایه در گردش در این گونه مشاغل نشان دهنده مدیریت هوشمندانه است.

این در حالی است که شرکت هایی با تولیدات انبوه، نیاز دارند تا سرمایه در گردش بیشتری را داشته باشند؛
چرا که قادر نیستند نقد شوندگی را با سرعت بالایی انجام دهند و
در صورت بروز بحران مالی اگر این نسبت در شرکت کم باشد نمی توانند در کوتاه مدت تولیدات خود را به فروش رسانده و به پول نقد برسند.

به همین علت این شرکت ها باید دارایی نقدی بالایی داشته تا در صورت بروز شرایط بحرانی آن را مدیریت کنند.

بدین منظور مقدار بهینه این نسبت می تواند 1 یا 2 باشد که بهره وری عملیاتی خوبی را برای شرکت نشان می دهد.

5# مدیریت سرمایه در گردش

مدیریت سرمایه در گردش

هر نوع از مشاغل با هر رویکردی که دارند باید بتوانند سرمایه درحال گردش را در شرکت خود مدیریت کنند.

هرچه مدت زمان بین تولید محصول و خدمت تا دریافت پول از ارائه آن بیشتر شود،
طبیعتا شرکت زمان بیشتری را در انتظار نقد شوندگی سپری خواهد کرد و
در این حالت در پرداخت هزینه ها با مشکل رو به رو می شود.

مدیریت جریان نقد شوندگی زمانی بهینه خواهد بود که
مدیران از پارامترهایی که در چرخه سرمایه در گردش مؤثر هستند، اطلاعات کافی داشته باشند.

یکی از دلایلی که شرکت ها با ورشکستگی مواجه می شوند هم
عدم اطلاع درباره این اطلاعات و پیش بینی نکردن و برنامه ریزی نکردن برای آن است.

به دست آوردن حجمی مناسب برای سرمایه در گردش موجب می شود تا
شرکت ها در نقد شوندگی رشد خوبی داشته و سریع تر به موفقیت برسند.

بررسی رابطه انواع استراتژی های سرمایه در گردش با پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دنیای اقتصادی به سرعت در حال تغییر و تحول می باشد . تغییرات سریع فن آوری همگام با افزایش رقابت جهانی مسئولیت مدیران را در فعالیت هایشان سنگین تر می کند . یکی از فعالیت های اساسی مدیریت تصمیم گیری می باشد . مسئله تصمیم گیری در تمامی زمینه های امور مالی به چشم می خورد و این قاعده از مدیریت سرمایه در گردش مستثنی نیست . چنانچه نوع استراتژی مدیریت دارایی های جاری و بدهی های جاری در موقعیتی معین به گونه ای مناسب انتخاب شود ، امکان دستیابی به بهترین استراتژی مدیریت سرمایه در گردش فراهم خواهد شد . بررسی، کنترل و برنامه ریزی درباره اقلام سرمایه در گردش به منظور انتخاب بهترین راهبرد در مدیریت آن بایستی منجر به افزایش بازدهی، توان نقدینگی، توان پرداخت بدهی و تداوم فعالیت واحد انتفاعی گردد. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه انواع استراتژیهای سرمایه در گردش با پایداری سود می باشد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 5 ساله 1387 تا 1391 مورد بررسی قرارگرفته است. برای بررسی صحت و سقم فرضیه ها،از آزمون رگرسیون استفاده شده است . در این پژوهش، به بررسی رابطه انواع استراتژی های سرمایه در گردش ( شامل استراتژی محافظه کارانه ، استراتژی جسورانه و استراتژی میانه رو ) با پایداری سود و بازده سهام پرداخته شد. فرضیه های در ارتباط با رابطه استراتژیهای محافظه کارانه و میانه رو سرمایه در گردش با پایداری سود در آزمون رگرسیون چند متغیره رد شده اند. فرضیه های در ارتباط با استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و پایداری سود تایید شده است. فرضیه های در ارتباط با رابطه استراتژیهای محافظه کارانه و جسورانه سرمایه در گردش با بازده سهام در آزمون رگرسیون چند متغیره رد شده اند و همچنین استراتژی میانه رو سرمایه در گردش و بازده سهام تایید شده است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین استراتژی های سرمایه در گردش در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity.

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity.

بررسی تأثیر محافظه‌کاری بر پایداری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف این مقاله بررسی تأثیر محافظه‌کاری بر پایداری سود است. دیچاو در سال 1994 بیان می دارد، که بهترین نوع مقابله درآمدها و هزینه ها، تطابق درآمدهای جاری با هزینه های جاری است. این در حالی است، که محافظه کاری به سبب شناسایی سریع تر زیان ها و کاهش ارزش دارایی ها، موجب می شود، بخشی از هزینه های دوره های آتی با درآمدهای دوره جاری، مقابله شوند. چنین تطابق محافظه‌کارانه ای نوسان بیشتری را در سود ایجا.

بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در این پژوهش ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و اواراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برخلاف مطالعات قبلی، در این پژوهش ارتباط غیرخطی از نوع درجه دوم بین این دو متغیر بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که ارتباط غیرخطی بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری وجود ندارد. این امر بیانگر این است که سطح بهینه ای از سرمایه در گردش، که در آن.

بررسی ثبات در سیاست های سود نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این مطالعه شواهدی را در مورد ثبات در سیاست های توزیع سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان یک بازار کمتر توسعه یافته، ارائه می دهد و به طور تجربی، با استفاده از مدل تعدیل شده لینتنر و با رویکرد تحلیل داده های ادغام شده، چگونگی تبعیت این شرکت ها از یک سیاست تقسیم سود نقدی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل داده های آماری مربوط به یک نمو.

بررسی تأثیر مدیریت سود در پایداری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مدیریت در راستای دستیابی به سود مستمر و پایدار، سعی می کند نوسان­های دوره ای سود را حذف نموده ، اقدام به برنامه ریزی سود با یک نرخ رشد ثابت نماید. این موضوع سبب به این می شود که دور نمای آتی شرکت، مطلوب به نظر آمده، عملکرد آن قابل قبول ارزیابی شود. هدف این تحقیق، بررسی آثار هموارسازی سود بر پایداری و ثبات سود شرکت هاست. در این تحقیق اطلاعات مربوط به 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا.

رابطه بین سود هر سهم، سود تقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

سرمایه گذاران در دارائی های فیزیکی و مالی سرمایه گذاری می کنند. سرمایه گذاری در دارائی های مالی از طریق خرید سهام. اوراق قرضه و. صورت می گیرد. هنگامی که شخصی سهام شرکتی را خریداری می کند مالک شرکت شده و از مزایایی مثل سود تقسیمی. سود سهمی. افزایش قیمت سهام و. بهره مند می شود. شرکت ها معمولا در پایان دوره مالی دو تصمیم اساسی را اتخاذ می نمایند. نخست آن که: چه مقدار از سود باید بین سهامداران .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.